Table bases


Maxima base

Maxima base

Table bases

Table bases

Star base

Star base

Base Star 1000

Base Star 1000

Conic base

Conic base

Spider base

Spider base

Flat bases

Flat bases

Round Base

Round Base

Square base

Square base

Armchairs bases


Armchairs bases

Armchairs bases

Components for bases


Components armchairs bases

Components armchairs bases

Table bases components

Table bases components

Laminate top table

Laminate top table

Laserbasis


Table bases laser cut

Table bases laser cut

Bases for armchairs and sofas in laser cut

Bases for armchairs and sofas in laser cut

Table base


Star Base

Star Base